Privacyreglement Hout Eerlijk Weert

1 Algemene bepalingen en begripsbepalingen
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) daaraan toekent.
A. Persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

B. Persoonsregistratie: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

C. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

D. Bewerker: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de verantwoordelijke om persoonsgegevens te verwerken.

E. Betrokkene degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

F. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan Hout Eerlijk Weert een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

G. Derden: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gematigd is persoonsgegevens te verwerken.

H. Toestemming: betrokkene elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

I. Reikwijdte: dit regelement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Hout Eerlijk Weert.

2 Doel verwerking persoonsgegevens
A. Het doel van de persoonsregistratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het door de verantwoordelijke in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer, juist, tijdig en volledig nakomen van met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.

B. Persoonsgegevens worde niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3 Verwerkte gegevens
A. Dit reglement is van toepassing op de volgende gegevens verstrekt door medewerkers:
. NAW gegevens;

. Identificatiegegevens en geboortedatum medewerker;

. Telefoonnummer en email adres medewerker;

. Geslacht medewerker;

. Overzicht van al dan niet afgeronde opleidingen van medewerker;

. Overzicht van al dan niet afgeronde cursussen, trainingen etc. van medewerker;

. Overzicht van het arbeidsverleden van medewerker;

. Beperkingen van de medewerker;

. Bijzonder persoonsgegevens van de medewerker.

B. Dit regelement is van toepassing op de volgende gegevens verstrekt door opdrachtgevers:
. NAW gegevens van Hout Eerlijk Weert;

. Naam, voorletters en functies contactpersoon Hout Eerlijk Weert;

. Telefoonnummer en email contactpersoon van Hout Eerlijk Weert;

. Geslacht contactpersoon van Hout Eerlijk Weert.

4 Bewaartermijn
A. Bij het beëindigen van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van de medewerker te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëdiging van de dienstverlenging verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zin voor de wettelijke bewaarplicht dienen tien jaar bewaard te blijven.

Hout Eerlijk Weert, 1 oktober 2014