Algemene Voorwaarden Hout Eerlijk Weert

1 Algemeen
1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Hout Eerlijk Weert, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Hout Eerlijk Weert uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3 Alle prijzen worden aangegeven in € (euro’s) inclusief BTW (omzetbelasting) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4 Hout Eerlijk Weert is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of derde van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Hout Eerlijk Weert zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

2 Eigendomsovergang en risico
1 behoudens het in lid2 en verder gestelde gaat de eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoud Hout Eerlijk Weert zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Hout Eerlijk Weert heeft voldaan.
3 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derde ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook.
4 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Hout Eerlijk Weert te melden.
5 Door het simpele feit niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

3 Levering
1 De levering van de goederen voor koper vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip.
2 De levering van de goederen vindt plaats binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
3 Is de levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Hout Eerlijk Weert na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
4 De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
5 Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Hout Eerlijk Weet redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben de gelden natuurgeweld, vorst en staking.
6 Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Hout Eerlijk Weert bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
7 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Hout Eerlijk weert te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8 Koper zorgt ervoor dat Hout Eerlijk Weert het materiaal kan lossen tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Hout Eerlijk Weert. Koper is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
9 Obstakels dienen op voorhand door koper te worden verwijderd zodat een doorgang mogelijk gemaakt is.

4 Ontvangt en reclames
1 De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehorende te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2 Indien de koper de geleverde goederen heet verwerkt, bewerkt, het volume is aangetast, of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verlopen. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
3 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hout Eerlijk Weert.

5 Aanbiedingen
1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Hout Eerlijk Weert is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

6 Prijzen en betaling
1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. Als de afnemer een factuur van Hout Eerlijk weert niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Hout Eerlijk Weert op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
2 Indien de kostprijs van de door Hout Eerlijk Weert verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Hout Eerlijk Weert gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Hout Eerlijk Weert zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen.
3 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 2% per maand, of gedeelte van een maand.
4 Indien Hout Eerlijk Weert tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5 Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

7 Ontbinding
1 In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Hout Eerlijk Weert gesloten overeenkomst, heeft Hout Eerlijk Weert het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten del zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Hout Eerlijk Weert tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en omzet.
2 Het bepaalde in lid1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling van crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bi het afsluiten van de koopovereenkomst zijn geweest, zonder dat Hout Eerlijk Weert door de koper op de hoogte is gesteld.
3 Indien Hout Eerlijk Weert besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

8 Aansprakelijkheid
1 Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Hout Eerlijk Weert gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2 In het bijzonder aanvaard Hout Eerlijk Weert geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Hout Eerlijk Weert verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

9 Wijziging van deze algemene voorwaarden
1 Hout Eerlijk Weert is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe
voorwaarden op de overkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Hout Eerlijk Weert is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

10 Geschillen
1 Alle, door Hout Eerlijk Weert als zodanig beschouwde geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zak van verkochte en/of geleverde goederen, worden in eerste aanleg uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter te Roermond. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Hout Eerlijk Weert , 1 oktober 2014.